นายภราดร เชียงส่ง

กรรมการและเลขานุการ

นายสมหมาย พรมจุ้ย

กรรมการ

นายสมพงษ์ สังเวียนวงศ์

กรรมการ

ดร.เสมอ นาสอน

กรรมการ

นายสงบ คำน้อย

ประธานกรรมการศึกษาฯ

นายพินิจ ตัวขยัน

กรรมการและเลขานุการ

นายเอนก อ่วมแจง

กรรมการ

นายชำนาญ สิงห์ใส

กรรมการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง

กรรมการ

นายเอก กิ่งจันทร์

ประธานกรรมการเงินกู้